Nashrieh # 28

[27-1] [27-2] [27-3]
[28-1] [28-2] [28-3]
[29-1] [29-2] [29-3]
[84]