Nashrieh # 0384

1322: [9] [10] [11]
1324: [3] [4] [5] [6] [7]